Delårsrapporter

Sammanfattning augusti 2017

Den höga investeringstakten och det överhettade marknadsläget inom byggsektorn ställer krav på allt längre framförhållning för att kunna skapa realistiska möjligheter till att få anbud på våra förfrågningar. Det finns idag stor brist på resurser och leveranstider på material som blir allt längre vilket påverkar igångsättningstider och i förlängningen sluttider på färdigställanden. Om vi inte förhåller oss till detta så är risken uppenbar att vi kommer att stå utan anbud på våra förfrågningar.

Östra sjukhuset är i en stor omvandling. Idag planerar Västfastigheter tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för ett sjukhus som blir dubbelt så stort till ytan som dagens sjukhus. Detta för att möta verksamhetens framtida behov på Östra tomten och SU:s beslut att samla barn och kvinnosjukvården på Östra sjukhuset.

Projekt Göteborgssjukvården syftar till att utforma och införa ett funk­tionellt sammanhållet närsjukvårdssystem som ska innehålla specialistcentrum och dagkirurgiska centrum. Bakgrunden är att befolkningen växer, vilket innebär fler specialistvårdsbesök i framtiden.

Västfastigheter har fått Västra Götalandsregionens miljöstipendium 2017. Ett bra samarbete med sjukvården, ett tydligt uttalat mål och personer som brinner för uppgiften är några av framgångsfaktorerna bakom prestationen, som ledde till att tre medarbetare på Västfastigheter fick ta emot årets miljöstipendium i VGR.

Västfastigheter fick ta emot VGR:s jämställdhetspris 2016. Priset delades ut i januari 2017 vid regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg. Vi får priset för vårt arbete med att rekrytera och introducera medarbetare med annan etnisk härkomst och kvinnliga medarbetare till traditionellt manliga roller inom drift och service.

Västfastigheters omfattande arbete med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset är klart. Den juridiska processen om ansvarsfrågan pågår där VGR har lämnat in en stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt för att driva in Västfastigheters fordran. Muntliga överläggningar mellan parterna beräknas starta under kvartal tre 2017. 

Västfastigheter redovisar per 2017-08-31 ett resultat om 100 mnkr.

  • Helårsprognosen bedöms till 94 mnkr.
  • Investeringsprognosen uppgår till 2 107 mnkr.
  • Driftkostnad exklusive media uppgår till 201 kr/ m2.
  • Energianvändning uppgår till 179 kWh/m2.
  • Sjukfrånvaron är 4,5 procent och har ökat med 1,1 procent jämfört med motsvarande period 2016.

Läs gärna vidare i delårsrapporten.

uiqt|wBjzq||5wt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m