Budget

Fastställd budget för 2017

Sammanfattning

Fastighetsnämndens budget för 2017 bygger på regionfullmäktiges prioriterade mål, fokusområden och verksamhetsplanens mål.

Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla VGR:s fastigheter. I budgeten beskrivs kortfattat de prioriterade åtgärder Västfastigheter kommer att arbeta med och driva för att uppnå målen. De utmaningar som särskilt uppmärksammas är:

  • De senaste åren har investeringarna ökat väsentligt, från cirka 1000 mnkr till 1600 mnkr och investeringsnivån framåt kommer fortsätta att öka. Det ställer stora krav på organisationen.
  • Det överhettade marknadsläget inom byggsektorn sammanfaller med våra stora investeringsbehov vilket påverkar på olika sätt och kommer på sikt ge ökade investeringsutgifter.
  • Det råder hård konkurrens om kompetenta leverantörer och medarbetare med rätt kompetens för framtiden.
  • Västfastigheter, Akademiska hus och Vitartes Development AB har tecknat ett samarbetsavtal för att gemensamt genomföra byggprojektet ”Sahlgrenska Life”.
  • Den verksamhetsrelaterade elanvändningen utgör den enskilt största risken för att energimålet inte nås. Västfastigheter kommer under 2017 att prioritera arbetet med att skapa engagemang hos våra kunder att använda mindre elenergi.

Fastighetsnämnden har budgeterat ett resultat om 84,6 mnkr. Det positiva resultatet beror framförallt på förskjutningar i planerade energiinvesteringar vilket ger lägre kostnader för ränta och avskrivningar jämfört med erhållet koncernbidrag. Även lägre energianvändning och sänkt elpris bidrar till överskottet.

Investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 2 495 mnkr.

Kontakt

Britt Olsson, ekonomichef
 
070-958 97 79 

uiqt|wBjzq||5wt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m