Budget

Fastställd budget för 2018

Sammanfattning

Fastighetsnämndens budget för 2018 bygger på regionfullmäktiges prioriterade mål, fokusområden och verksamhetsplanens mål.

På uppdrag av fastighetsnämnden utvecklar och förvaltar Västfastigheter Västra Götalandsregionens fastigheter. Västfastigheter ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling inom Västra Götalandsregionen (VGR). I budgeten beskrivs kortfattat de prioriterade aktiviteter Västfastigheter kommer att arbeta med och driva för att uppnå målen. De utmaningar som särskilt uppmärksammas är:

  • Den stora investeringsvolym som finns i VGR:s investeringsplan där vi är beroende av att byggbranschen har möjligheter att kunna genomföra våra projekt. Branschens påtagliga brist på resurser sammanfaller med en god konjunktur inombranschen vilken bedöms bestå de närmaste åren och påverkar 2018. Det ställer stora krav på oss i Västfastigheter att hantera denna utmaning på bästa sätt.
  • De säkerhetsaspekter som har blivit allt viktigare i takt med att den allmänna hotbilden har förändrats. Detta påverkar även Västfastigheters arbete med att skapa trygga och robusta lokaler för att skydda samhällsviktig verksamhet.
  • Konkurrensen om kompetensen inom byggsektorn som har ökat på grund av konjunkturläget och en ökad investeringstakt. För att vara konkurrenskraftiga behöver arbetsgivarvarumärket stärkas.
  • Den verksamhetsrelaterade elanvändningen och dess påverkan. Västfastigheter har ett särskilt ansvar för att driva och samordna arbetet för att nå VGR:s ambitiösa energimål.

Det budgeterade resultatet uppgår till 34,3 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på förskjutningar i planerade energiinvesteringar vilket ger lägre kostnader för ränta och avskrivningar jämfört med erhållet koncernbidrag samt sänkt energianvändning till följd av genomförda energiinvesteringar.

Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 2 596 mnkr.

Kontakt

Britt Olsson, ekonomichef
 
070-958 97 79 

uiqt|wBjzq||5wt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m