Årsredovisningar

Årsredovisning 2016

Sammanfattning

Verksamheten har präglats av hög investeringstakt under hela året. Det har varit en ansträngande arbetsbelastning för hela verksamheten. Utfallet för årets investeringar uppgår till 1 615 mnkr vilket är den högsta nivån hittills i Västfastigheters historia samtidigt som det underskrider årets budget med 606 mnkr.

Västra Götalandsregionen (VGR) har genom Västfastigheter tecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans med Virtartes Development AB och Akademiska Hus genomföra byggprojektet Sahlgrenska Life som ska binda samman Sahlgrenska Akademin på Medicinareberget med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Ambitionen är att skapa ett dynamiskt Life science-kluster på Sahlgrenska/Medicinareberget för att främja samverkan mellan sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning.

Nya Regionens hus byggs under kommande år både i Göteborg och i Skövde. De nya kontorsmiljöerna kommer att utformas som aktivitetsbaserade arbetsplatser, enligt en ny riktlinje för administrativa miljöer i VGR. Målet är att skapa hälsofrämjande miljöer som stödjer effektiva arbetssätt och ökar intern samverkan.

Solenergipriset för årets anläggning utdelades 2016 till Västfastigheter för Skövde solcellspark. Anläggningen visar hur en stor offentlig verksamhet kan visa vägen för ny teknik genom en målmedveten, långsiktig och politiskt förankrad satsning.

Västfastigheter fick påbörja en omfattande felsökning och provtagning på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) efter att personal på avdelning operation hastigt insjuknat med andningssvårigheter och akuta luftvägsproblem. Ingen direkt orsak eller förklaring kunde konstateras. Efter omfattande mätningar, prover och kontroller ansåg Västfastigheter att lokalerna var säkrade och kunde öppnas igen.

Under 2016 har Västfastigheter infört en digital parkeringslösning på sjukhusen i VGR som ersätter de gamla personaltillstånden. Ett införande som medförde synpunkter och kritik av att funktionen att mata in fordonens registreringsnummer i automaterna inte fungerade optimalt. Ett arbete har pågått att återinföra biljettautomatsfunktion och att uppdatera maskinparken på besöksparkeringarna runt om i VGR.

Västfastigheters omfattande arbete med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset börjar närma sig sitt slut. Den juridiska processen om ansvarsfrågan pågår där VGR har lämnat in en stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt den 3 januari 2017. 

Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntlig förberedelse vid tingsrätten är inledd.

Västfastigheter redovisar per 2016-12-31 ett nollresultat.

  • Investeringarna uppgår till 1 615 mnkr.
  • Driftkostnad exklusive media uppgår till 181 kr/ m2.
  • Energianvändning uppgår till 179 kWh/m2.
  • Sjukfrånvaron är 3,7 procent och har minskat med 0,1 procent jämfört med motsvarande period 2015.
uiqt|wBjzq||5wt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m