Parkering

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring besöks- och personalparkering vid våra fastigheter. 

Besöksparkering

Personalparkering

Vårt uppdrag

Regionfullmäktige har gett fastighetsnämnden och Västfastigheter uppdraget att hantera alla parkeringsfrågor vid Västra Götalandsregionens fastigheter. Västfastigheter arbetar sedan 2013 med uppdraget.

Regionstyrelsen har beslutat om principerna som Västfastigheters arbete utgår ifrån. Dessa innebär i korthet:

  • Kostnader för parkering ska finansieras av parkeringsavgifterna. Avgiften går till bland annat drift, underhåll och bevakning.
  • Förmånsbeskattning av personal ska undvikas. Därför anpassas avgiften för personalparkering där ett marknadsvärde finns för att följa Skatteverkets regler
  • Hur prioritering av parkeringsplatser sker utifrån rörelsehindrade, besökare och personal.

Läs mer om principerna för parkering

Nya parkeringsavgifter 2018

Regionstyrelsen har nu tagit beslut på avgifter för 2018 på besöks- och personalparkering. De nya avgifterna börjar gälla från och med 1 januari 2018.

Det här innebär beslutet

  • Avgifterna för besöksparkeringar förändras inte.
  • För parkeringar i Göteborg och Borås finns ett marknadsvärde. Där anpassas avgiften till marknadsvärdet för att undvika förmånsbeskattning för personal.  
  • På platser där det finns avgiftsbelagda parkeringsplatser i närområdet eller en risk att platserna används av andra än Västra Götalandsregionens personal tas en enhetlig avgift ut.
  • Sjukhus inom samma sjukhusgrupp får lika avgifter för att underlätta för personal att röra sig mellan sjukhusen. Undantag är Angereds Närsjukhus och SÄS Skene som tillhör en annan zon inom respektive sjukhusgrupp.
  • Det blir två olika tillstånd att välja mellan för personal, dygnstillstånd samt natt- och helgtillstånd, efter önskemål från verksamheterna. 

Så här blir avgifterna

Se lista med avgifter för personalparkering för respektive sjukhus

Mer information

Läs mer om nya parkeringsavgifter 2018

Kontakt

Kundtjänst

 

010-441 35 00

Läs mer

uiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mz5s}vl|riv{|H%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mz5s}vl|riv{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mz5s}vl|riv{|H%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mz5s}vl|riv{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m