Psykiatrins kvarter SÄS Borås

 Entré Psykiatrins kvarter  
Västfastigheter bygger Psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Nu pågår juryarbete och i slutet av året kommer det beslutas vilka konstnärer som får genomföra uppdragen.

Uppdrag 1: Entrétorg inomhus

Entrén till Psykiatrins kvarter är entré till en mängd olika verksamheter och kallas även ingång två, då den kommer vara sjukhusets andra centrala entré. Det karaktäristiska med entré två är torget med stor genomströmning av patienter, anhöriga, personal och studenter. På det så kallade torget finns också reception med incheckning och café, och intentionen med entrétorget är att skapa en öppen och avstigmatiserade mötesplats. Den konstnärliga gestaltningen ska tillvarata detta. Hela entrén utgör situationen för uppdraget där vi lämnar det öppet för konstnären att föreslå gestaltning utifrån en fördjupad förståelse och tolkning av platsen. Förslagsvis kan konstnären utöver torget välja att arbeta med innergården som ligger i anslutning till caféet på entréplan, dock inte enbart innergården.

Preliminär tidsram: Färdigställt 2021
Beräknad total kostnadsram: 800 000 krUppdrag 2: Trapphus VUP

Trapphuset löper om fyra våningsplan, på varje våningsplan finns en hissfoajé och ingång till två avdelningar. Att ta ett helhetsgrepp om trapphuset skapar karaktär för byggnaden och de verksamheter som bedrivs här, då trapphuset är centralt ur kommunikations-synpunkt. Genom alla plan och i mitten av själva trappan löper en ”glaslåda”, och vidare ser man också trapphuset från innergården som ligger i anslutning till caféet på entréplan genom en glasad fasad. Önskvärt i den konstnärliga gestaltningen är en viss variation på de olika våningsplanen inte minst för orienterbarheten, i övrigt är konstnären fri att välja hur och utifrån vad den vill arbeta.

Preliminär tidsram: Färdigställt 2021
Beräknad total kostnadsram: 800 000 krUppdrag 3: Foajé, passage och samtalsrum BUP

BUP (barn- och ungdomspsykiatri) har en egen entré med hiss och trapphus. Från foajén på plan 3 går hissen/trappan upp till plan 6 där verksamheten finns. För att komma in på avdelningen går patienter och anhöriga genom en längre passage. I uppdraget efterfrågas en sammanlänkning av foajé, passage och totalt fem samtalsrum för att skapa en helhet. För skissande konstnärer är det av största vikt att ha patientgruppen i åtanke, barn- och unga mellan 0-18 år.

Preliminär tidsram: Färdigställt 2021
Beräknad total kostnadsram: 800 000 krUppdrag 4: Samtalsrum

I öppenvården finns det 55 samtalsrum, 48 mindre rum för individuella samtal och 7 större för gruppsamtal. Samtliga rum ligger i byggnad 24 vilket är en befintlig byggnad som står inför ombyggnation. Uppdraget består i en sammanhängande serie verk till samtliga rum, serien ska bestå av olika tekniker för att skapa variation i utryck men hänga samman i tematik. Verken ska gå att hänga upp på väg, den tilltänkta platsen är ovanför ett mindre bord, placerat mellan stolar. Formatet behöver begränsas, t.ex. till max 1 x 1m. Krav på ljudmiljö i samtalsrummen löses av ljudabsorbenter i tak och gardiner. Eventuellt kan även fem väntrum ingå i uppdraget, väntrummen finns i anslutning till samtalsrummen på plan 2 och 3 i byggnad 24 och skissande konstnärer avgör om de även vill arbeta i väntrummen.

Preliminär tidsram: Färdigställt 2021
Beräknad total kostnadsram: 800 000 krUppdrag 5: Gårdar, entrétorg utomhus och akutentré

I Psykiatrins kvarter finns två gårdar som patienter vid VUP (vuxenpsykiatri) har tillgång till, där de har möjlighet att vistas utomhus. Gårdarna ser man också ner i från de olika våningsplanen då de ligger likt kilar mellan huskropparna. Dessa gårdar är utomhus men de är inte tillgängliga för andra än patienter och personal. Entrétorget utomhus och akutentrén är även de platser utomhus men dessa är publika. Uppdraget kopplar samman det öppna och det slutna, inne och ute, utifrån denna situation får gärna en berättelse formas. Skissande konstnär ska ta samtliga plaster som utgör situationen i anspråk. De konstnärliga gestaltningarna på gårdarna innebär en del begränsningar pga. säkerhetsaspekter som måste vidtas.

Preliminär tidsram: Färdigställt 2021
Beräknad total kostnadsram: 800 000 kr
 


 

 

uiqt|wBswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{mswv{|mvpm|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m%vi{|ni{|qopm|mzH%vozmoqwv5{m